Sunday, August 28, 2016

Contruction Institute Of Thailand

แนะนำ สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

     

นายจักรพร  อุ่นจิตต์ 

ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

                                                  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้านที่ส่งผลต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม ก่อสร้างและอุตสาหกรรมเชื่อมโยง เช่น ปัญหาเชิงการบริหารจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานงานก่อสร้าง ปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับงานก่อสร้าง ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร ตลอดจนปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เป็นต้น

          กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ผลักดันแนวความคิดขอเสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรหลักในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถพร้อมที่จะแข่งกับนานาประเทศได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554  ในการจัดตั้ง “สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย” สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

   

รวมภาพ กิจกรรม

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย

                     สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ได้กำหนดจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูงานเมืองต้นแบบระบบจัดการอัจฉริยะ (Smart City) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการพลังงาน และผังเมืองที่สำคัญ 2 แห่ง คือ Panasonic Sustainable Smart Town ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิซาว่า และ Yokohama Smart City อยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า และเยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน IoT เช่น Smart Home,      Big Data, Robotic, Digital Manufacturing ในงาน “CEATEC JAPAN 2016” ที่เมืองชิบะ  รวมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ผลิตภัณฑ์โตชิบา (Toshiba Museum) ที่โตเกียว ตั้งแต่วันที่ 3–8 ตุลาคม 2559        (6 วัน 3 คืน) 
           ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หมายเลขโทรสาร 02-280 7273 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 280 7272 ต่อ 601 (กิติมา) , 602 (บารมี)

 ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเยือนประเทศรัสเซีย เพื่อเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/หาลู่ทางการขยายการค้า การลงทุน ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 รายละเอียดโครงการตามแนบ

                  ทั้งนี้ หากท่านสนใจเข้าร่วมงานโครงการดังกล่าวฯ สามารถสมัคร Online ได้เองโดยตรงจาก Website: www.ditp.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 1 สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า เบอร์โทรศัพท์ 02-507-8441

Read more: ดูงานประเทศรัสเซีย

รายการผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง แนะนำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

    ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคนและยังมีคนพิการมากกว่า 1.9 ล้านคน จากจำนวนผู้สูงอายุและคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมีความหลากหลาย ก่อให้เกิดความต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถดำรงชีวิตได้เยี่ยงคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต เช่น ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับ ราวพยุง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้างใดที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนพิการ

    ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้พิจารณาจัดทำรายการและเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แนะนำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการและผู้บริโภค โดยเบื้องต้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการ คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ระหว่างการยกร่าง 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการจากต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับสรีระของบุคคล

    ปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไปแล้ว ได้แก่ อ่างล้างหน้า-ล้างมือเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ โถส้วมนั่งราบเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ชุดหัวฉีดชะล้างเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และกุญแจลูกบิดเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ราวจับกันลื่นเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และสีอีพ๊อกซี่กันลื่นเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์สำหรับ โถปัสสาวะชายเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ มือจับประตูเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และกลอนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นลำดับต่อไป

 

    

Read more: รายการผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง แนะนำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

              สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่า

              สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ "ใครเป็นใครในสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย" โดยวารสารฉบับดังกล่าวจัดทำโดยวารสารเปิดโลกธุรกิจ

              โดยตัวอย่างหนังสือที่วารสารเปิดโลกธุรกิจแอบอ้างได้ใช้โลโก้สถาบันฯ ในหนังสือที่แจ้งถึง บริษัทต่างๆ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

          อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องมือและตัวชี้วัดในการพัฒนาประเทศ มีมูลค่าสูง มีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก มีการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในวงกว้าง มีมูลค่าเพิ่มในประเทศสูง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการไปลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นเครื่องมือหลักของทุกรัฐบาลที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกครั้งที่ประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจดทะเบียนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับกระทรวงพาณิชย์มากกว่า 8 หมื่นราย และหากรวมธุรกิจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีมากกว่า 4 แสนราย
          อุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีการขยายตัวแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหรรมก่อสร้างไทยมีการขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.71 ต่อปี มีจุดต่ำสุดในปี 2552 ที่หดตัวร้อยละ 2.91 และสูงสุดในปี 2555 ที่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีการขยายตัวถึงร้อยละ 13.06 และในปี 2558 ที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.19 หรือเป็นปีที่มีอัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีดังกล่าว

Read more: บทความ อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไตรมาส 1  ปี 2559